مورچه و سلیمان روزی حضرت سلیمان مورچه ای را در پای كوهی دید كه مشغول جابجا كردن خاكهای پایین كوه بود.از او پرسید: چرا این همه سختی را متحمل میشوی؟ مورچه گفت: معشوقه ام به من گفته