دختر و پسر عاشق تقد به آنكه پیش من نیست…   یك بار دختری حین صحبت با پسری كه عاشقش بود، ازش پرسید چرا دوستم داری؟ واسه چی عاشقمی؟  دلیلشو نمیدونم …اما واقعا”دوست دارم  تو هیچ دلیلی رو